رسانه عمومیکسب و کار سلامتی

مدارک لازم جهت شکایت خیانت در امانت کدامند؟

انواع خیانت در امانت

خیانت در امانت فقط به یک شکل رخ نمی‌دهد و انواع مختلفی برای آن وجود دارد. به عنوان مثال اگر یک فرد سند تجاری را برای دریافت وام نزد موسسه‌ای امانت گذاشته باشد و آن موسسه از سند سوء استفاده کرده باشد، امکان طرح شکایت از خیانت در امانت برای مالک اصلی وجود خواهد داشت. در ادامه انواع خیانت در امانت توسط وکیل کیفری در رشت معرفی شده است.

اسامی قاضی های رشت | بهترین وکیل ملکی در رشت | شهادت شهود در اثبات خیانت در امانت

خیانت در امانت از طریق سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص.

در صورتی که فردی از ضعف نفس فرد دیگری یا هوا و هوس این فرد یا حوائج شخصی کسانی که غیر رشید و بالغ هستند به ضرر آن فرد به صورت سند یا نوشته تجاری یا غیرتجاری از جمله سفته، چک و… استفاده کند، خیانت در امانت رخ داده است.

در این نوع از خیانت در امانت در صورتی که اثبات خیانت در امانت سفته، چک یا… ثابت شود، فرد سوء استفاده کنند به شش ماه تا دو سال حبس و پرداخت یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. در صورتی که خیانت در امانت به ضرر شخصی که غیر رشید است توسط وصی یا قیم وی صورت بگیرد، مجازات سنگین‌تری برای فردی که مرتکب این جرم شده در نظر گرفته می‌شود. قیم یا وصی که خیانت در امانت را مرتکب شده به سه تا هفت سال زندان و پرداخت خسارت مالی وارد شده به مال یا سند مالک اصلی محکوم می‌شود.

خیانت در امانت از طریق سوء استفاده از سفید مهر

سفید مهر می‌تواند چک سفید امضایی باشد که فردی آن را نزد دیگری به امانت گذاشته است، یا سندی باشد که به امضای طرفین رسیده و قرار بر این شده که موارد توافق شده در این سند سفید مهر یادداشت شود.

    مطابق ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که فردی از سند یا چک سفید مهر یا سفید امضایی که به عنوان امانت سپرده شده یا آن را پیدا کرده به ضرر مالک اصلی آن سوء استفاده کند، مجرم به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

خیانت در امانت کارمندان دولت در اموال و اسناد دولتی

نحوه اثبات خیانت در امانت صرفاً متوجه اشخاص نیست، بلکه ممکن است فردی از اسناد دولتی یا سازمانی که در اختیار او است سوء استفاده کرده باشد. طبق قانون ۵۹۸ مجازات اسلامی، هر کدام از کارکنان دولت که از اسناد، وجوه نقدی، حواله‌جات، سهام، اوراق بهادار و… سوء استفاده کرده باشد، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است. مجازات تعیین شده برای خیانت در امانت اموال و اسناد دولتی با توجه به منفعت شخصی فرد سوء استفاده کننده از این اموال تعیین می‌شود.

در صورتی که خیانت در امانت بدون منفعت شخصی صورت گرفته باشد، فردی که مرتکب این جرم شده به جبران خسارت، پرداخت اجرت‌المثل و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. اما، در صورتی که فرد از خیانت در امانت منتفع شده باشد، علاوه بر مواد ذکر شده جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی و… هم برای جبران خسارت وارده در نظر گرفته خواهد شد.

خیانت در امانت در قانون تجارت

در صورتی که واسطه یک معامله برخلاف وظیفه خود نسبت به فردی که به او ماموریت داده به نفع طرف مقابل معامله کاری را انجام دهد و هدف از این کار دریافت وجهی یا وعده دریافت آن باشد، خیانت در امانت در قانون تجارت اتفاق افتاده است. نحوه اثبات خیانت در امانت برای این معاملات پیچیدگی بیشتری نسبت به موارد قبلی دارد و باید با کمک وکلای دادگستری برای اثبات خیانت در امانت و جبران اجرت‌المثل و ضرر و زیان وارد شده به طرف اول معامله یا تاجر اقدام شود.

خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت

مطابق ماده ۶ قانون تصدیق انحصار وراثت در صورتی که هیچ وارثی به مدت ۱۰ سال برای اموال منقول و به مدت ۲۰ سال برای اموال غیرمنقول متوفی اعلام حضور نکند، تمام اموال ذکر شده متعلق به دولت خواهد بود و هیچ ادعایی پس از آن برای اثبات وراثت از فرد توسط هیچ‌کدام از طبقات انحصار وراثت قابل قبول نخواهد بود. در صورتی که فرد یا افرادی اموال منقول یا غیرمنقول فرد مجهول‌الوارث را تصرف کرده باشند و در مدت تعیین شده مال، دین یا منافع حاصل از این اموال را تسلیم دولت نکنند، به خیانت در امانت محکوم خواهند شد. مجازات این جرم با توجه به اموالی که تادیه یا تسلیم نشده‌اند توسط دادسرا مشخص می‌شود.

خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک

طبق ماده ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک اگر فردی در اثر تبانی نسبت به املاک وقف و حبس و ثلث باقی به عنوان مالکیت، تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظام‌نامه، مکلف به دادن‌ عرض حال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است به تکلیف خود عمل نکند، به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.

طرح پرونده شکایت خیانت در امانت زمانی رخ می دهد که فردی مالی را از شخصی اخذ کند و آن را مسترد نکند. در صورتی که فرد بخواهد مال خود را پس بگیرد لازم است که در ابتدا یک اظهارنامه نسبت به مطالبه اموال خود ارسال می کنید. در صورتی که امین اقدام مورد نظر را انجام نداد نسبت به ثبت شکایت از طریق دادسرا اقدام کنید.

عنصر اصلی جرم خیانت در امانت :

به طور معمول جرم خیانت در امانت در رابطه با اموال منقول و غیر منقول و اسناد و مدارکی از جمله سفته، چک و … اثبات می شود.

قانون گذار مقررات جرم خیانت در امانت، در قانون تعزیرات مقرر می دارد : ” هرگاه اموال منقول و غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر ان به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که ان اشیاء نزد او بوده ان را به ضرر مالکین یا متصرفین ان ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.

نمودهای جرم خیانت در امانت

استعمال : به معنای مصرف کردن و یا استفاده کردن از مالی است که به امانت داده شده است،بدون توجه به آنکه مال باقی بماند یا غیر.
تصاحب : به معنای آن است که با مال امانی برخورد مالکانه انجام شود و از استرداد آن جلوگیری به عمل آید و فرد امین اقدام به فروش یا واگذاری آن کند.
اتلاف : اتلاف شامل از بین بردن کل یا جزء مال امانی است و هر اقدامی که باعث از بین رفتن مال امانی شود اتلاف نام دارد.
مفقود کردن : شامل اقدامی است که موجب عدم دسترسی مالک به مال امانی می شود بدون آنکه آن را تلف کنند.

در صورت وقوع هر یک از موارد ذکر شده می توانید نسبت به طرح شکایت خیانت در امانت از فرد امین اقدام کنید.

شرایط اثبات جرم و شکایت خیانت در امانت :

1-مورد جرم خیانت در امانت مال و یا چک، سفته و … باشد.
2- سپردن مال به امین : مال امانی می بایست به وسیله مالک به امین سپرده شده باشد.

تنها خیانت به مال سپرده شده موجب اثبات آن نمی شود بلکه حتی اگر وجه به دست آمده از فروش مال نیز به شخص امین سپرده شود و نسبت به آن تصرفی صورت گیرد نیز به عنوان جرم خیانت در امانت شناخته می شود.

3– سپرده شدن مال از طریق قانونی : منظور از متصرف شخصی است که مال را به شکلی در تصرف داشته باشد که بسته به شرایط تصرف وی قانونی شناخته می شود.
4- تعلق مال به غیر : اگر مالک خود امین مالی باشد که به وی سپرده شده باشد، تصرف وی خیانت در امانت نخواهد بود.
5-نتایج حاصله :در صورتی که ضرری به مالک رسد چه نفعی برای متصرف داشته باشد چه نداشته باشد، جرم خیانت در امانت اثبات می شود چرا که مقید به نتیجه است.

مدارک لازم جهت طرح شکایت خیانت در امانت

لازم است در زمان طرح شکایت خیانت در امانت مدارک لازم در جهت اثبات حقانیت را به همراه داشته اید. در ادامه به مدارکی که وجود آن ها الزامی است اشاره کرده ایم.

1-رسید امانی مالی که مالک آن هستیم و خواستار استرداد و مطالبه آن از سوی امین هستیم.
2-تنظیم و نگارش شکایت خیانت در امانت و اظهارنامه و مراجعه به دادسرا برای طرح دعوی.
3-شهودی که جهت اثبات جرم خیانت در امانت باید ارائه شود.
4-دیگر مدارک و مستنداتی که مراجع ذی نفع را نسبت به حقانیت آگاه می سازد.

وکیل شکایت خیانت در امانت

با توجه به آنکه تعقیب کیفری برای جرم خیانت در امانت نیاز به تجربه و عناصری دارد که بتوان آن را اثبات کرد در بسیاری از موارد بهره گیری از تجارب وکیل پایه یک دادگستری امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. به طور معمول وکلای پایه یک دادگستری مجرب به دلیل تجربه ای که در خصوص پرونده های مشابه دارند می توانند با کمترین اتلاف وقت اقدام به جمع آوری مدارک مربوطه کنند و طرح دعوی و پرونده  شکایت خیانت در امانت را در مسیری درست و به جا قرار دهند. این در حالی است که تا حد زیادی موکلین می توانند از اتلاف وقت و انرژی حذر کنند.

تیم حقوقی عدل و حق با گروهی از وکلای مجرب و پایه یک دادگستری به منظور ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در زمینه شکایت خیانت در امانت و زمینه های مشابه آمادگی کامل دارد تا وکالت افراد ضرر دیده را بر عهده گیرد و از حقوق این افزاد دفاع کند.

عنصر اصلی جرم خیانت در امانت چیست؟

به طور معمول جرم خیانت در امانت در رابطه با اموال منقول و غیر منقول و اسناد و مدارکی از جمله سفته، چک و … اثبات می شود.

آیا برای اثبات جرم خیانت در امانت کمک گرفتن از یک وکیل ضروری است؟

با توجه به آنکه تعقیب کیفری برای جرم خیانت در امانت نیاز به تجربه و عناصری دارد که بتوان آن را اثبات کرد در بسیاری از موارد بهره گیری از تجارب وکیل پایه یک دادگستری امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.