شماره خرابی کنتور اب

  • رسانه عمومیشماره خرابی کنتور اب

    در صورت خرابی کنتور آب چه باید کرد؟

    قبض آب بها در شرایط متعارف حداکثر هر شصت روز یکبار صادر می شود . چنانچه بیش از 15 روز در وصول آن تأخیر افتاد ، مراتب را کتباً به آب و فاضلاب منطقه خود اعلام فرمائید . در صورتی که مصرف آب شما در قبض کمتر یا بیشتر از میانگین دوره قبل باشد ، رقم کنتور فعلی را با توجه به شماره تلفن و درگاه های اطلاعاتی مندرج در قبوض آب بها ء ، به شرکت آب و فاضلاب ذیربط اطلاع دهید .    آیا مأموران آب و فاضلاب حق اخذ وجه بصورت نقدی را دارند ؟ خیر،مأموران آب و فاضلاب برای وصول وجه نقد به مشترکین مراجعه نمی کنند . در صورت مشاهده چنین مواردی سریعاً به نیروی انتظامی اطلاع دهید .  در صورت تأخیر در و یا اقساط هزینه انشعاب چه خواهد شد ؟ هر گونه تأخیر در پرداخت آب بها و اقساط هزینه انشعاب ، موجب قطع جریان آب می شود و وصل مجدد آن با دریافت هزینه اتصال و تسویه حساب امکان پذیر خواهد بود . بهنگام ساخت بنا یا تغییر کاربری چه باید کرد ؟ قبل از هر گونه ساخت و ساز یا تغییر در نوع کاربری مصرف آب ، لازم است صاحب ملک …