اضافه ولتاژ کلیدزنی

  • رسانه عمومیاضافه ولتاژ کلیدزنی

    نحوه حفاظت تجهيزات در مقابل اضافه ولتاژهاي ناشي از سوئيچينگ

    علت اضافه ولتاژ در سیستم های الکتریکی چیست ؟ یکی از نکات مهم در بحث ایمنی در برق، حفاظت در برابر اضافه ولتاژ است. اضافه ولتاژ به وجود آمده در خطوط برق و وسایل الکتریکی، خطرات بسیار زیادی را برای وسایل و افراد مجاور آن ایجاد می کند. اضافه ولتاژ تولیدی در خطوط، توسط عوامل داخلی یا بیرونی ایجاد می شود. عامل داخلی ممکن است در اثر اختلالات در شبکه نظیر سوئیچینگ (قطع و وصل خطوط)، اتصال کوتاه، رزونانس در شبکه، وصل مدار جریان بر روی سیم های طویل یا موتورها، تأسیسات با جبران کننده مرکزی و غیره به وجود آید. انواع اضافه ولتاژ این اضافه ولتاژ داخلی به دو نوع اضافه ولتاژهای موقت ناشی از نوسانات فرکانس قدرت یا هارمونیک ها (که در شرایط بی باری یا بار بسیار کم رخ می دهند) و اضافه ولتاژ ناشی از کلیدزنی (که دارای دورۀ کوتاه بوده و به شدت میرا هستند) تقسیم می شود. عوامل بیرونی مانند صاعقه و رعد و برق، بیرون از شبکۀ قدرت وجود دارند که برخورد آنها به ادوات الکتریکی به خصوص در شبکه های دارای سیم های هوایی، یکی از دلایل عمدۀ اضافه ولتاژ محسوب می شوند. دامنۀ اضافه ولتاژهای صاعقه اساساً مستقل از طرح سیستم …