رسانه عمومیکسب و کار سلامتی

مقایسه پایه چراغ لوله ای و چندوجهی

عموما برای روشنایی خیابان ها از پایه های بلند در امتداد هم استفاده می شود ، دلیل این کار ایجاد نورپردازی یکنواخت در طول مسیر خیابان عنوان می شود ، گهگاه برای ایجاد روشنایی در پیاده روها از براکت هایی در ارتفاع کم سازه خیابانی برای نورپردازی جهت آسایش عابرین و دوچرخه سواران استفاده می شود.برای مشاهده قیمت پایه چراغ میتوانید به سایت ما مراجعه کنید.

ساخت براکت پایه چراغ در مدل های متنوع

روشنایی شب نیازمند طراحی دقیقی از محیط پیرامون و نوع نورپردازی برای ایجاد فضایی آرام در شهرها می باشد ، نوع نور و رنگ نور به دلیل کاهش حساسیت های آلودگی نوری بسیار مورد توجه است ، بازو یا براکت بر روی پایه های چراغ نصب شده تا پرژکتور خیابانی با زاویه درست جهت نورپردازی استاندارد بر روی آن قرار گیرد .

ایجاد نورپردازی استاندارد در سطح معابر

روشنایی شهرها از مدت ها پیش مورد توجه کارشناسان بوده است ، خیابان و معابر دارای بیشترین تردد وسایل نقلیه و افراد ساکن در شهرها می باشد ، فاصله گذاری مناسب سازه های خیابانی می تواند به بهبود روشنایی محیطی کمک کند ، پوشش مداوم نور و جلوگیری از فواصل تاریکی یکی از نکات مهم پراکنش نور در شب می باشد.

Comparison of tubular and multi-mode light base

نحوه نصب پایه های چراغ در معابر

برای ایجاد روشنایی استاندارد می توان پایه های چراغ را به چند روش نصب کرد : برای گزینه اول می تون از مقابل هم چیدن پایه ها در یک ردیف استفاده نمود این کار به عنوان طرح رسمی یاد می شود ، که می توان مابین پایه های چراغ از میله پرچم نیز استفاده نمود .

گزینه دوم نصب پایه ها بصورت ضرب دری می باشد ، این روش کمتر معمول است ، از مزیت های آن به کاهش تعداد پایه ها و در نتیجه کاستن از میزان برق مصرفی می توان اشاره نمود .

گزینه سوم چیدن پایه چراغ های متعدد با فواصل کمتر نسبت به هم می باشد ، این روش به کاهش میزان وات مصرفی کمک می کند و باعث می شود از خیرگی نور برای رانندگان وسایل نقلیه کاسته شود .

ﭘﺎیه ﻫﺎی روﺷﻨﺎﯾﯽ

پایه چراغ تاشو ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺪاﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و اﺳﺎﺳﯽ در روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺣﯿﺚ ﺗﺎﻣﯿﻦ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻣﻮﺛﺮ در ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ و اﯾﻤﻨﯽ راه ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎي روﺷﻨﺎﯾﯽ ، در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺮون ﺷﻬﺮي ﻋﻤﺪﺗﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﺮ (ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻي وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي 14ﺗﺎ 9ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ) اﯾﻤﻨﯽ راه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻻﺑﺮ، ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﭼﺮاغ در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ اﻣﺮي ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﺻﻨﻌﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺧﻮد، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺴﻠﯽ ﻧﻮﯾﻦ از ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم “ﭘﺎﯾﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﺎﺷﻮ ” را در دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺳﺎزه ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻤﺘﺎز اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﭼﺮاغ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺎزه، ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ از ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺑﻮده و ﺧﻢ ﻣﯿﺸﻮد و ﭼﺮاغ در ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در دﺳﺘﺮس اﭘﺮاﺗﻮر ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﺮدد. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭼﺮاغ ، ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺮﯾﻢ و اﯾﻤﻨﯽ راه ، زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري و ﯾﺎ ﻧﺼﺐ اوﻟﯿﻪ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭼﺮاغ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ .

ابعاد پایه چراغ خیابانی و بلواری

ساخت عموما در دو حالت ورق چند وجهی و لوله ای صورت می پذیرد ، با توجه به کاربرد پایه ها می توان از ( سرانداز ) یک یا دوطرفه استفاده کرد . یکی از تجهیزاتی که در بسیار پرکاربرد میباشد است که بهره بردن از این چراغ ها مزایای متعددی دارد که در زیر به بررسی آنها میپردازیم .
1_ دارای پخش نور مناسب و و همه جانبه
2- طول عمر بالا
3_ و آسیب پذیری کم
4_ دارای تعمیر و نگهداری آسان
5_ دارای قابلیت ارتقا
6_ کاهش در هزینه های شهری و مصرف برق
7_ و دارای قابلیت تنظیم آن
8_ ضریب ایمنی بالا
با توجه به ویژگی ها و مزایای ذکر شده در بالا میتوان به این موضوع پی برد که این چراغ ها بسیار پرطرفدار بوده و در حفظ سلامت محیط زیست نقش بسزایی دارند .

طراحی و ساخت انواع پایه چراغ خیابانی و بزرگراهی

باید به گونه ای باشد که همه جای شهر یا روستا به اندازه کافی نور وجود داشته باشد .همچنین باید توجه داشت رنگ نور و فاصله ی آن از سطح زمین مناسب باشد تا روشنایی حاصل از آنها موجب آزار و اذیت شهروندان و روستاییان نشود .با توجه به گفته های بالا در روشنایی معابر باید از بهره برد که این پایه ها در ارتفاع استاندارد از سطح زمین طراحی شده باشند .پایه روشنایی های استفاده شده در معابر را باید در فواصل یکسان و استاندارد از یکدیگر نصب نمود تا نور را به طور مناسب و یکسان در شهر و روستا ها پخش کنند .

ساخت پایه چراغ چندوجهی خیابانی

قابل ذکر است در بزرگراه ها می بایست ارتفاع بالاتر باشد و دلیل این کار جلوگیری از مزاحمت و خیرگی نور برای رانندگان و عابرین می باشد ، البته پیشرفت تکنولوژی باعث شده چراغ و پرژکتور ها حداقل مزاحمت نوری را برای استفاده کنندگان از معابر شهری و برون شهری ایجاد کند .

پایه چراغ لوله ای از خانواده دکل های و پایه روشنایی خیابانی بوده که برای روشنایی خیابان ها، بزرگراه ها، جاده ها، مسیر های دسترسی و فضاهایی که دارای عرض کم و طول زیاد هستند پایه چراغ لوله ای بهترین گزینه برای این محیط ها خواهد بود. از انواع می توان به پایه چراغ چند وجهی و لوله ای اشاره کرد. پایه چراغ های چند وجهی را می توان به صورت یک درز جوش نیز ساخته می شود که به دلیل فنی، توصیه می شود. که با توجه به تقاضای مصرف کننده و معابر شهری و بزرگراهی در ارتفاعات ۳ متر الی ۱۸ متر تولید می گردد این نوع پایه ها در ابعاد گوناگون با سایزهای متفاوت دست اندازها ساخته می شود.

که ستون اصلی پایه چراغ لوله ای با استفاده از بیس پلیت یا با استفاده از چندین بیس پلیت به فونداسیون متصل می گردد. از لچکی های مثلثی شکل نیز در محل اتصال ستون پایه چراغ لوله ای با بیس پیلت جوش داده می شود که موجب تقویت اتصال می شود. توجه داشته باشید که طرح لوله و فاصله پایه ها از یکدیگر توسط برنامه ای مخصوص محاسبه میشود. با توجه به آب و هوای منطقه و میزان دوان و ماندگاری نوع پوشش پایه چراغ لوله ای یا پایه چراغ خیابانی لوله ای تعیین می شود. بنابراین پایه چراغ لوله ای را می توان را با تنوع رنگی رنگ های اپوکسی و الکترواستاتیک رنگ آمیزی نمود.

تعریفی مختصر از پایه چراغ لوله ای

شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که چرا به این پایه چراغ، پایه چراغ لوله ای می گویند. برای پاسخ به این سوال باید بدانید که پایه های چراغ به دو گروه پایه چراغ لوله ای و پایه چراغ چندوجهی تقسیم می شوند. این طبقه بندی بر اساس سطح مقطع این پایه ها انجام شده است. به این معنی که اگر پایه های چندوجهی را از نزدیک ببینید، متوجه می شوید که سطح مقطع شان صاف و دایره ای نیست. پایه های چندوجهی عموما 6، 8 و 12 وجه (ضلع) دارند. بر خلاف این نوع پایه ها، پایه های لوله ای سطح مقطعی صاف یا دایره شکل دارند که مانند لوله است. دقیقا به همین دلیل به این نوع از پایه های روشنایی پایه چراغ لوله ای گفته می شود.

پایه چراغ خیابانی چیست؟

پایه چراغ خورشیدی خیابانی یکی از وسایلی که کاربرد های زیادی در روشنایی جاده ها، خیابان ها و کوچه ها دارند این پایه چراغ ها عموما با جنس بدنه آهنی شناخته می شوند. که این نوع از آن ها با استفاده از پنل خورشیدی که روی آن ها تعبیه شده است لامپ ها روشن می نماید این پایه چراغ های خیابانی عموما در جاهایی که برق شهری دسترسی ندارند نصب می شوند.