رسانه سلامت و دانش

آخرین نقشه رنگ‌بندی کرونایی/۱۴۸ شهر در وضعیت قرمز

دلیل اصلی افزایش تعداد شهرها افزایش تعداد شهرها است.

به گزارش سلام دکتر، بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت، با فروکش کردن نسبی موج ششم با آمیکرون، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از 184 شهر در هفته گذشته به 148 شهر کاهش یافت.

اصالت در مواقع اضطراری (توالی در افراد در سالها)

بر اساس آخرین وضمن وضندی رنگی رنگی رستانه ها، در حال حاضر 148 شهر در وهر در در درار دارند.

همچنین لیست کامل رنگ‌بندی کشورها در ادامه می‌آید:

خرین نقشه رنگبندی صنعتی / ۱۴۸ شهر در وضعیت قرمز

خرین نقشه رنگبندی صنعتی / ۱۴۸ شهر در وضعیت قرمز

خرین نقشه رنگبندی صنعتی / ۱۴۸ شهر در وضعیت قرمز

خرین نقشه رنگبندی صنعتی / ۱۴۸ شهر در وضعیت قرمز

انتهای پیام

.