رسانه سلامت و دانش

آخرین رنگبندی کرونایی شهرهای کشور منتشر شد/۳۳۷ شهر در وضعیت قرمز

بنابراعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اکنون 337 شهر در وضعیت قرمز, 64 شهر در وضعیت نارنجی, 47 شهر در وضعیت زرد هستند, در حالی که هیچ شهری در وضعیت آبی قرار ندارد.

به گزارش سلام دکتر، گ ت ت گ گ و و و و و و و و………………………….

هچچچچا کککدوو و اتت کتت هک هم هررر وررو ورقووو.

بر اساس آخرین وضعیت رنگبندی شهرستانها, اکنون 337 شهر در وضعیت قرمز, 64 شهر در وضعیت نارنجی, 47 شهر در وضعیت زرد قراتر ندارند و هیچ شهری در وضعیت آبی نیست.

آخرین رنگبندی شهرهای کشور منتشر شد / ۳۳۷ شهر در وضعیت قرمز

آخرین رنگبندی شهرهای کشور منتشر شد / ۳۳۷ شهر در وضعیت قرمز

آخرین رنگبندی شهرهای کشور منتشر شد / ۳۳۷ شهر در وضعیت قرمز

انتهای پیام

.